Articles published with SSR
Yuxian Yao, Mingze Zhang, Liping Li , Shijun Chen, Jing Li
Journal of Tea Science Research, 2023, Vol. 13, No. 1
Lingli Li 1 , Yifeng Zho 1 , Ming X 1 , Mimi Li 1,2 , Zenglai X 1
Medicinal Plant Research, 2021, Vol. 11, No. 3
Shasha Wei 1,2,3 , Jing Peng 1,6 , Zhidan Chen 2,3,4 , Weijiang S n 1,2,3 , Lin Lin 1,2,3 , Renquan W 5
Journal of Tea Science Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Haixian Zhan, Yingli Wang, Chenhui D , Dan Zhang, Rui Li, Mengru Yang, Shuosheng Zhang
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 4