Articles published with Lantana camara L.
Yuannan H 1 , Zhizhong Zhao 2 , Dan W 2 , Jing Qi 1 , Wei Li 1 , Guangying Chen 1 , Wenying He 1
International Journal of Horticulture, 2023, Vol. 13, No. 1