Articles published with Terpenoid
Jiangtao Gai, Peng Wang, Xiuxu Ye, Ruixiong L o, Yeyuan Chen
International Journal of Horticulture, 2022, Vol. 12, No. 6
Dipankar Chandra Roy, Shital K mar Barman, Md M nan Shaik
Medicinal Plant Research, 2013, Vol. 3, No. 4