Articles published with Powdery mildew
Qiannan Diao 1 , Yanyan Cao 1 , Xuejun Jiang 2 , Youyuan Chen 1 , Yongping Zhang 1
International Journal of Horticulture, 2023, Vol. 13, No. 4
Hongmei Zhang 1 , Haijun Jin 1 , Lijun B 2 , Xiaotao Ding 1 , Lizhong He 1 , Jiawei C i 1 , Jijun H 3 , Jizhu Y 1
International Journal of Horticulture, 2022, Vol. 12, No. 3