Articles published with Molecular marker
Tao Jiang, Chunxiu Wen, Wei Tian, Xiaoliang Xie, Ruike L , Saiqun Wen, Lingdi Li
Medicinal Plant Research, 2022, Vol. 12, No. 2
Hao Wang, Kunzhi Li
Medicinal Plant Research, 2021, Vol. 11, No. 2