Articles published with Defense enzyme activity
Qiannan Diao 1 , Yanyan Cao 1 , Xuejun Jiang 2 , Youyuan Chen 1 , Yongping Zhang 1
International Journal of Horticulture, 2023, Vol. 13, No. 4