Articles published with SmTIR1 gene
Rui Wang, Jiawen W , Huixuan Chang, Guoliang Chen, Zhenqing Bai
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 5