Articles published by Kalika Bahadur Adhikari
Nirajan Acharya, Karishma Bhusal, Kalika Bahadur Adhikari, Prashanna Acharya, Shashi Pandey, Dharma Prasad Chapai
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 1