Articles published with Cucumber
Hongmei Zhang 1 , Haijun Jin 1 , Lijun B 2 , Xiaotao Ding 1 , Lizhong He 1 , Jiawei C i 1 , Jijun H 3 , Jizhu Y 1
International Journal of Horticulture, 2022, Vol. 12, No. 3
Tang R i, Ni Han, Yajing H , Lixue Wang, Zhonghai Ren, Lina Wang
International Journal of Horticulture, 2020, Vol. 10, No. 1