Articles published with Gene clone
Xiuxiu Zhao, Yangen Fan, Yueyue Tian, Hanyue Wang, Lixia Zhang, Min Li
Journal of Tea Science Research, 2020, Vol. 10, No. 1
Xiaodong D , Yu Jiao, Qingheng Wang, Ronglian H ang, Yuewen Deng
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 56