Articles published with CRISPR
Xi Wang 1 , Yiwei Li 1 , Fuping Li 1 , Wenbin Dong 2 , Liyu Liang 1 , Dongkui Chen 1 , Hongli Li 1 , Huihong Liao 1
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 3