Articles published with Promoter
chengcheng zho 1 , Dejin Xie 2 , Youjie Ye 2 , Tianyou He 1 , Yushan Zheng 1,2
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Fang Wang, Hui Yang, Min Zhang, Shaojun Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 10
Chen Li 1,2 , Wenfei Zhang 1,2 , Yan Zho 1 , Youzhi Li 2
Bt Research, 2011, Vol. 2, No. 2
Bingyou Fan 1 , Shuiping Gao 2 , Xiaogai Ho 1 , Huawei X 1 , Guoan Shi 1 , Xiangsheng Kong 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 5
Juansheng Ren 1 , Yuchao Y 1,2 , Fangyuan Gao 1 , Lihua Zeng 2 , Xianjun L 1 , Xianting W 1 , Wengui Yan 3 , Guangjun Ren 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Rongxi Zho , Ying W , Hongda Zo , Shengzhong S , Shipeng Li, Xiaohui Shan, Hongkui Li , Yaping Y an
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Razzaq Abd l 1 , Zhiying Ma 1 , Haibo Wang 2
Triticeae Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2