Articles published with ISSR
Shasha Wei 1,2,3 , Jing Peng 1,6 , Zhidan Chen 2,3,4 , Weijiang S n 1,2,3 , Lin Lin 1,2,3 , Renquan W 5
Journal of Tea Science Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Subhojit Datta 1,2 , Gupta Pra oon al 1 , Kaashyap Mayank 1,3 , Kumar S 1,4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 23
Yun Yang 1 , Junwen Chen 1 , Ming Zhao 1 , Cuiting Li 1 , Zhengui Meng 1 , Jianjun Wang 1 , Zhongjian Chen 2 , Guanghui Zhang 1 , Shengchao Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 21